ทัวร์ลาวใต้ 1วัน ไป-กลับ

ทัวร์ลาวใต้ ไป-กลับ
ผาส้วม-ตาดฟาน-ตาดเยือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
โปรแกรมการเดินทาง
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย ในเมืองอุบลราชธานี
07.30น.  รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)
08.00 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว
10.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็กผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก เดินทางสู่น้ำตกผาส้วม (35กม. จากปากเซ) ชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่อุทยานบาเจียง ชม น้ำตกตาดผาส้วม สมควรแก่เวลา เดินทางอีก 35 กิโลเมตร ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ในบรรยากาศริมน้ำตก
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมชาเขียวรสชาติดี และกาแฟผลิตภัณท์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณทางเข้าน้ำตก
14.30 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.30 น. เดินทางไป วัดสิริธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมวิวเขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ที่ด้านหลังอุโบสถ
17.30 น. เดินทางกลับอุบล ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ ใส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งคณะที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ.....ท่าน อัตราท่านละ……… บาท
อัตรานี้รวม-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ
-ค่าธรรมเนียม ตม./ศก. ไทย-ลาว
-ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง           
-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
-ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่น
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุในรายการ
 
หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
Visitors: 71,573