ทัวร์ลาวใต้ 1วัน ไป-กลับ

ทัวร์ลาวใต้ ไป-กลับ
ตาดเยือง-สวนกาแฟปากซอง-ตาดฟาน-วัดภูพร้าว

โปรแกรมการเดินทาง
 
07.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย ในเมืองอุบลราชธานี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)
08.00 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว
10.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็กผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมกาแฟรสเข้ม ชาเขียวรสชาติดี ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณลานจอดรถ
สมควรแก่เวลา เดินทางอีก 2 กิโลเมตร ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ในบรรยากาศริมน้ำตก
 
13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะที่เมืองปากซองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรกลในการจัดการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟ ซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนและถ่ายรูปชมวิวสวยๆ
14.30 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.30 น. เดินทางไป วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมวิวเขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ที่ด้านหลังอุโบสถ
17.30 น. เดินทางกลับอุบล ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ ใส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งคณะที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ.....ท่าน อัตราท่านละ……… บาท
อัตรานี้รวม-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ
-ค่าธรรมเนียม ตม./ศก. ไทย-ลาว
-ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง           
-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
-ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่น
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุในรายการ
 
หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
Visitors: 101,276