ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยกรรมขอมโบราณ มรดกโลกแห่งที่2 ของ สปป.ลาว
เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บนเนินภูเกล้า ทางตอนใต้ของประเทศลาว ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 7 กม. ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด 
Visitors: 71,576