ลาวใต้+อุบลฯ 3วัน2คืน

ทัวร์ลาวใต้-อุบลราชธานี 3วัน2คืน

ตาดเยือง-ตาดฟาน-คอนพะเพ็ง-วัดภูพร้าว-ผาแต้ม-สามพันโบก

 

วันที่แรก :อุบลราชธานี-ตาดเยือง-สวนกาแฟปากซอง-ตาดฟาน

09.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)

09.00 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

11.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ในบรรยากาศริมน้ำตก

14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะที่เมืองปากซองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรกลในการจัดการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟ ซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนและถ่ายรูปชมวิวสวย

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมชาเขียวรสชาติดี กาแฟรสเข้ม ผลไม้พื้นเมืองตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ร้านขายของฝาก

16.00 น. เดินทางกลับนครปากเซ เช็คอินเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง :ตลาดปากเซ-วัดพูสะเหล้า-คอนพะเพ็ง-วัดภูพร้าว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ

09.00 น. เดินทางสู่ วัดพูสะเหล้า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาตรงข้าม นครปากเซ ไหว้พระและชมวิว นครปากเซ

09.30 น. เดินทางสู่ดินแดนเขตใต้สุดของลาวใต้ ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีความสวยงามและกว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการาเอเชีย”

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.00 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

16.30 น. เดินทางไป วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ที่ด้านหลังอุโบสถ ที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ที่ อ.โขงเจียม

วันที่สาม : แม่น้ำสองสี-วัดถำ้คูหาสวรรค์-เสาเฉลียง-ผาแต้ม-สามพันโบก

07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

08.00น. ชม แม่น้ำสองสี(จุดที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขง) น้ำจะเป็น2สี ในช่วงต้นหน้าฝน แม่น้ำโขงจะขุ่น แม่น้ำมูลจะใส ดังคำกล่าว “โขงสีปูน-มูลสีคราม”

09.00น.ไหว้พระที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี

10.00น. ชม เสาเฉลียง ประติมากรรมชิ้นเอกของหินทราย 2ยุค และเดินชม ผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000-4,000 ปี

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

14.00น. ชม สามพันโบก มหัศจรรย์กลางแม่น้ำโขง ที่เกิดจากกระแสน้ำในแม่โขงวนกัดเซาะแก่งหิน ทำให้หินเป็นหลุมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบก ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 หลุม จึงเรียกที่นี่ว่า “สามพันโบก” พร้อมล่องเรือชมหาดหงษ์ ชมลานหินสี ศิลาเลข และหินแจกัน

16.00น. เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุบล ถ้ามีเวลาเหลือ แวะกราบสักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ที่ วัดพระธาตุหนองบัว พร้อมชม ต้นเทียนพรรษา ที่ใช้ในขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทางวัดได้เก็บไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชมความงดงาม ของต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 

18.00น. ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

 

  • อัตราค่าบริการ                     ….ท่าน อัตราท่านละ……… บาท
  • อัตรานี้รวม                          

-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7มื้อ

 -ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 -ค่าธรรมเนียม ตม./ศก. ไทย-ลาว                   

-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

-ค่าที่พักใน นครปากเซ 1คืน                       

-ค่าที่พักที่ อ.โขงเจียม 1คืน

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-ค่าเรือล่องชมสามพันโบก

-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  • อัตรานี้ไม่รวม                     

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุในรายการ

 

หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-จองแพ็คเกจทัวร์ลาวใต้

ติดต่อ หนุ่ม ตั้งใจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้

โทร. 086-581 1516

     Line ID:0865811516 

 Email: tangjaigroup@gmail.com
 
Visitors: 101,275