ลาวใต้+อุบลฯ 4วัน3คืน

ทัวร์ลาวใต้-อุบลราชธานี 4วัน3คืน

ปราสาทหินวัดพู-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ตาดผาส้วม-ตาดฟาน-ตาดเยือง-วัดภูพร้าว-ผาแต้ม-สามพันโบก

 

วันแรก : อุบลราชธานี-ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า

08.30 น. รับคณะที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)

09.30 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

11.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็กผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)  จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

13.30 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทหินวัดพู ผ่านเมืองจำปาสัก  ชม ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว

ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีของอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่ผสานระหว่าง อาณาจักรฟูนัน จามปา และ เจนละ

16.00 น. เดินทางสู่ วัดพูสะเหล้า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งตรงข้าม นครปากเซ ไหว้พระและชมวิวเมืองปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง : น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่โรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านนากะสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ชมมหานทีสีทันดอน(สี่พันดอน) จากนั้นนั่งรถ 5 แถว ไปเกาะดอนคอน ชมหัวจักรรถไฟโบราณ สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส จากนั้น ชม น้ำตกหลี่ผี

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.30 น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่สวยงามและกว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการาเอเชีย”

15.30 น. เดินทางกลับที่พักใน นครปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตลาดปากเซ-ผาส้วม-ตาดฟาน-ตาดเยือง-วัดสิรินธรวราราม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ

09.00 น. เดินทางสู่ วัดพูสะเหล้า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาตรงข้าม นครปากเซ ไหว้พระและชมวิว นครปากเซ

09.30 น. เดินทางสู่ดินแดนเขตใต้สุดของลาวใต้ ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีความสวยงามและกว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการาเอเชีย”

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

13.00 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

16.30 น. เดินทางไป วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ที่ด้านหลังอุโบสถ ที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ที่ อ.โขงเจียม

วันที่สี่ :วัดถำ้คูหาสวรรค์-เสาเฉลียง-ผาแต้ม-สามพันโบก

07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

08.00น. ชม แม่น้ำสองสี(จุดที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขง) น้ำจะเป็น2สี ในช่วงต้นหน้าฝน แม่น้ำโขงจะขุ่น แม่น้ำมูลจะใส ดังคำกล่าว “โขงสีปูน-มูลสีคราม”

09.00น.ไหว้พระที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี

10.00น. ชม เสาเฉลียง ประติมากรรมชิ้นเอกของหินทราย 2ยุค และเดินชม ผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000-4,000 ปี

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10)

14.00น. ชม สามพันโบก มหัศจรรย์กลางแม่น้ำโขง ที่เกิดจากกระแสน้ำในแม่โขงวนกัดเซาะแก่งหิน ทำให้หินเป็นหลุมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบก ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 หลุม จึงเรียกที่นี่ว่า “สามพันโบก” พร้อมล่องเรือชมหาดหงษ์ หาดทรายกลางลำแม่น้ำโขง ที่ถ่ายทำละครเรื่องฟ้าจรดทราย ชมลานหินสี ศิลาเลข และหินแจกัน

16.00น. เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุบล

18.00น. ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

 

  • อัตราค่าบริการ                     ….ท่าน อัตราท่านละ……… บาท
  • อัตรานี้รวม                          

-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10มื้อ

 -ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 -ค่าธรรมเนียม ตม./ศก. ไทย-ลาว                   

-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

-ค่าที่พักในเมืองปากเซ 2คืน                       

-ค่าที่พักที่ อ.โขงเจียม 1คืน

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-ค่าเรือล่องชมสามพันโบก

-ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง                                        

-ค่ารถ 5 แถว ไปชมหลี่ผี

-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  • อัตรานี้ไม่รวม                     

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุในรายการ

 

หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-จองแพ็คเกจทัวร์ลาวใต้

ติดต่อ หนุ่ม ตั้งใจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้

โทร. 086-581 1516

     Line ID:0865811516 

 

 Email: tangjaigroup@gmail.com
 
Visitors: 88,897