ทัวร์ลาวใต้ 2วัน1คืน

ทัวร์ลาวใต้ 2วัน1คืน

คอนพะเพ็ง-วัดพูสะเหล้า-ตาดฟาน-ตาดเยือง

วันแรก : อุบลฯ-ช่องเม็ก-น้ำตกคอนพะเพ็ง

08.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้านท่านหรือนำรถมาจอดที่บริษัท) 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)
09.00 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

10.00 น. ออกเดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า ผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก สู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (210 กม.จากช่องเม็ก) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ในบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง

14.00 น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง  น้ำตกที่สวยและกว้างที่สุดของเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย"
15.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักใน นครปากเซ

17.30 น. ชมวิว นครปากเซ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ วัดพูสะเหล้า ซึ่งอยู่บนภูเขาฝั่งตรงข้าม นครปากเซ

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง : ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์-ตาดเยือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ

09.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมกาแฟรสเข้ม ชาเขียวรสชาติดี ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณจอดรถทางเข้าน้ำตก

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดปี เพราะที่เมืองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรในการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟและถ่ายรูปชมวิวสวยๆ 

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับย้อนกลับ ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ที่น้ำตกแห่งนี้ สามารถลงไปสัมผัสน้ำตกได้ถึงด้านล่าง บริเวณที่น้ำไหลตกลงกระทบหิน ทำให้มีไอน้ำกระเซ็นทั่วอาณาบริเวณ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ในบรรยากาศริมน้ำตก 

14.15 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

  • อัตราค่าบริการ

 

จำนวนผู้เดินทาง ที่พัก3ดาว ที่พัก4ดาว
10+ 3,500 3,700
8-9 3,800 4,000
6-7 4,500 4,700
4-5 5,800 6,000

 

  • อัตรานี้รวม

-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ(4มื้อ)

-ค่าที่พัก 1คืน ใน นครปากเซ (1ห้อง/2ท่าน)

-ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

-ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

-ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย-ลาว

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 

  • หมายเหตุ   รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-จองแพ็คเกจทัวร์ลาวใต้

ติดต่อ หนุ่ม ตั้งใจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้

โทร. 086-581 1516

     Line ID:0865811516 

 Email: tangjaigroup@gmail.com
Visitors: 88,898